Klinický logoped

 

 

Klinický logoped patří do multidisciplinárního týmu odborníků a má zde své nezastupitelné místo jak v rámci diagnostiky, tak terapie. Podílí se na zkvalitnění komplexní péče ve zdravotnických zařízeních.


Logopedická péče v zařízení NIP obsahuje především myofunkční terapii, orofaciální a bazální stimulaci pro podporu základních funkcí – dýchání, polykání, fonace a artikulace. Dále pak zahrnuje zkvalitnění komunikace klienta s okolím (možnosti vyjádření a saturace potřeb a přání) a budování komunikačních strategií s možností využití systému AAK (alternativní a augmentativní komunikace) individuálně dle potřeb jedince. V neposlední řadě se také klinický logoped věnuje kognitivnímu tréninku a reedukaci fatických funkcí u osob s fatickou poruchou expresivní i senzorickou.

V rámci rehabilitace je stěžejní mezioborová spolupráce logopeda především s fyzioterapeutem a ergoterapeutem pro vytvoření optimálního rehabilitačního postupu.
Nezastupitelné místo má pak v procesu komunikace rodina a blízcí pacienta, se kterými se snaží logoped úzce spolupracovat, edukovat je a vytvořit na základě získaných informací pro klienta individuální rehabilitační plán a zvolit nejvhodnější formu dorozumívání.